เอกสารรับรอง

FSTD Type VI

ICAO  9625 3rd Edition